Sıkça Sorulan Sorular
 AKADEMİK TAKVİM ve YÖNETMELİKLER

 Akademik takvime nasıl erişebilirim?

 http://ogris.gazi.edu.tr/posts/view/title/akademik-takvim-15015 adresinden erişebilirsiniz.

 

 Yönetmeliklere nasıl erişebilirim?

 Yönetmelikler, yönergeler ve YÖK mevzuatına ilişkin bilgilere erişmek için tıklayınız.

 

 İLK KAYIT - KAYIT YENİLEME

 Fakültemize kayıt hakkı kazandım. Kayıt için ne yapmam gerekir?

 Öğrencilerimizin yapması gerekenler Gazi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

 Kayıt için 2 yöntem bulunmaktadır.

  • İnternet yolu ile: E-devlet üzerinden kayıt yapabilirsiniz.
  • Şahsen başvuru: E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan ya da tercihen fakültemizin öğrenci işlerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

 İnternet üzerinden kayıt yeterli midir?

 Evet. E-devlet üzerinden yapılan tüm kayıtlar geçerlidir.

 Yeni kayıt yaptırdım. Öğrenci Bilgi Sistemini nasıl kullanacağım?

 Üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler kendilerine kayıt esnasında verilen öğrenci numarası ve şifresi (T.C kimlik numarasının son 6 hanesi) ile öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilirler. İsteğe bağlı olarak sistem üzerinden şifre değiştirilebilir. Öğrenci Bilgi Sistemi ders seçme-kayıt-not durumu öğrenme gibi işlemler için kullanılmaktadır. Ders seçme işlemlerini bu platformdan ilan edilen tarihlerde yapabilirsiniz.

 

 DERS KAYDI, EKLE-BIRAK ve DERSTEN ÇEKİLME

 Ders kaydı nedir? Ne zaman yapılır?

 Her dönem akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yapılmalıdır. Aksi takdir de o dönem ki dersler alınamaz.

 Her dönem ders kaydı yaptırmalı mıyım?

 Evet. Her dönem ders kaydı yapılmalıdır.

 Ders ekle/bırak nedir? Nasıl yapılır?

 Seçtiğiniz dersleri değiştirmeniz gereken durumlarda (dersin açılmaması, dersin başka bir dersle çakılması, sınav tarihlerinin çakışması..)  ders ekle/bırak da derslerinizi değiştirebilirsiniz. Seçmiş olduğunuz dersleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanınızla görüşerek gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

 Dersten çekilme nasıl yapılır?

 Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10(11) maddesi uyarınca, bir yarıyıl içinde en çok 1 dersten öğrenim boyunca en çok 6 dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan ve ya da kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez. Dersten çelilme basamakalrı için tıklayınız.

 

 DERS ALMA DURUMU

 Dönemlik ders kredisi hakkım nedir?

 Öğrencilerimiz, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş en az kredi miktarı tutarında ders almak zorundadır. Fakat bulunan yarıyıldaki derslerden bazıları tamamlanmış (daha önce alınarak başarılı olunmuş) ise alt sınır uygulanmaz. Ağırlıklı genel ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerimizin bir yarıyılda alabileceği kredi miktarı o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 2/5 oranında artırılır.

 Üst yarıyıldan hangi durumlarda ders alabilirim?

 Öğrencinin önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması ve ağırlıklı genel ortalamasının 3.00 ve üzeri olması şarttır. Danışmanının uygun
görmesi durumunda üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunan yarıyılın kredi miktarının 2/5’ini aşamaz. Öğrencilerimiz üst yarıyıldan ders alarak öğrenim süresinden daha erken mezun olabilir.

 Ders seçimi hangi sırada yapılmalıdır?

 Ders seçimi yaparken öncelikle başarısız olunan dersler alınmalıdır. Sonrasında ilgili yarıyıldaki dersler kalan kredi miktarına ve isteğe göre seçilebilir

 Seçmeli dersten başarısız oldum yerine başka seçmeli ders seçebilir miyim?

 Evet. Seçmeli bir dersten başarısız olunduysa başka bir seçmeli ders alınabilir.

 

 DERS KAYDI SONRASI ÖĞRENCİ ONAYLARI VE DANIŞMAN ONAYLARI

 Öğrenci onayı nedir?

 Öğrencilerimizin, ders seçimi sonrası akademik takvimde belirtilen tarih içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi’nde öğrenci ders onayını yapması gerekmektedir. Dönem içerisinde alınan desleri belirleme işlemidir.

 Danışman onayı nedir?

 Öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde danışmanıyla görüşüp, danışman onayı yaptırılmalıdır. Aksi takdirde (öğrenci onayı yapılmış olsa da) o dönem kaydı geçersizdir.

 

 KATKI PAYI (HARÇLAR) VE ÖDEMELER

 Kimler katkı payı öder?

 İkinci öğretim öğrencileri, lisans tamamlama öğrencileri ve azami öğrencilik süresini doldurmuş öğrenciler her yarıyılda Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı yasanın 172 inci maddesine göre tespit edilen katkı paylarını ödemek zorundadırlar. Ödenecek harç miktarı Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi'den öğrenilebilir. Katkı payları (kayıt silme, kayıt dondurma) hiçbir durumda iade edilmez.

 

 SINAVLAR VE SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ders başarı notu nasıl hesaplanır?

 Ders başarı notu vize puanının %40’ı ve final puanının %60’ının toplamı olarak hesaplanır.

 Hangi durumlarda mazeret sınavından yararlanılır?

 Mazeret sınavı 01.02.2018 tarihinde kabul edilen “Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi” kapsamında mazereti olan tüm akademik birimlerde kayıtlı öğrenciler için açılan sınavdır.

Öğrenci mazeretin ortaya çıkmasını takip eden 5 iş günü içinde Fakültemiz öğrenci işleri birimine dilekçe ile müracaat etmelidir.

Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar (vize) için verilir. Ayrıntılar için Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ile Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi sayfasını ziyaret ediniz.

Vizeye giremeyen Final sınavına girebilir mi?

Evet. 05.09.2017 tarihinde G.Ü. Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin değişmesinden dolayı vize sınavına giremeyen öğrenci Final sınavına girebilir. Vize sınav notu -0- (sıfır) kabul edilir.

 Tek ders sınavı nedir?

 Tek ders sınavı, mezun olmak için sadece bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Hazırlık Muafiyet Sınavı nedir?

Hazırlık Muafiyet Sınavı sadece İngilizce eğitim verilen İşletme(İng)  ve Uluslararası İlişkiler(İng)  öğrencileri içindir. Sınavdan başarılı olma durumunda hazırlık sınıfından muaf olunur.

Yabancı Dil Muafiyet Sınavı nedir?

İşletme(İng) ve Uluslararası ilişkiler(İng) hariç diğer tüm bölümlerde 1. Sınıf ING-101 ve ING-102 Kodlu İngilizce dersi için Yabancı Dil Muafiyet Sınavına girerek başarılı olan öğrenciler, dersten muaf olacaktır.

 

 BAŞARI VE BAŞARISIZLIK DURUMLARI

 Gazi üniversitesi not sisteminde harf notu açıklamaları nedir?


 Harf notu sizin başarı notunuzu göstermektedir.

Notlar                

    Katsayılar
AA 4.00
BA 3.50
BB 3.00
CB 2.50
CC 2.00
DC 1.50
DD 1.00
FD 0.50
FF 0.00

B: Kredisiz dersler için başarılı,
K: Kredisiz dersler için kalır,
D: Devamsız,
G: Girmedi,
M: Muaf,
S: Süren çalışma,
E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar Düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye Dönüştürülür)

 Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) VE (DD) notlarını almış bir öğrenci o dersi başarmış olur. Mezun olmak için öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00 olması gerekir. Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler (DC) ve (DD) notu ile başardıkları dersi tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan son not geçerlidir.

Ayrıntı bilgiler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı sayfasında yer almaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız.   


 Fakültemizde derslere devam zorunluluğu var mıdır?

 Evet devam zorunluluğu vardır.

 

 BAŞARI BELGELERİ (ONUR-YÜKSEK ONUR)

 Başarı belgesi hangi durumlarda verilir?

Genel ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrencilerimiz başarı, 3.51 veya daha üstünde olan öğrencilerimiz yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir. Ayrıca bir belge verilmez.

 

 BÖLÜMLER

Eğitim dili nedir?

Eğitim dili Türkçe ve İngilizce'dir. İşletme ve Uluslararası İlişkiler programında 2 dilde de eğitim verilmektedir. Öğrenime hak kazanılan program dilinde eğitim hizmeti alınır.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerindeki programlarının özellikleriyle ilgili genel bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ayrıntı bilgi için bölümlerle iletişime geçebilirsiniz. 

 

 Bölüm Adı

 Türkçe Eğitim 

 İngilizce Eğitim (İng)

 Hazırlık Muafiyet Sınavı *  

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

+

 

 

 Ekonometi

+

 

 

 İktisat

+

 

 

 İşletme  

+

+

+

 Maliye

+

 

 

 Sağlık Yönetimi

+

 

 

 Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama (Uzaktan Eğitim)  

+

 

 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

+

 

 

 Uluslararası İlişkiler

+

+

+

 Uluslararası Ticaret

+

 

 

 

 KAYIT DONDURMA

 Kayıt dondurma şartları nedir?

 Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir.


 Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere ilgili fakülte, konservatuar veya yüksekokula müracaat etmeleri gereklidir.

 Geçerli bir mazereti olan öğrenci kaç defa kayıt dondurabilir?

 Geçerli bir mazereti olan bir öğrenci birbirini takip eden iki dönemde toplam 1 yıla kadar kayıt dondurabilir.

 

 MEZUNİYET

 Kimler mezun olmaya hak kazanır?

 Dersleri başarı ile tamamlamış ve genel ortalamasının en az 2.00 olan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır ve lisans diploması alır.

 Geçici mezuniyet belgesi alabilir miyim?

 Hayır. Fakültemizde geçici mezuniyet belgesi verilmemektedir.

 

 DİPLOMA İŞLEMLERİ

 Diplomamı nasıl alabilirim?

 Öğrenciler, fakültemiz öğrenci işlerine mezuniyet başvuru formu ile mezun olduğunu bildirir. İncelemeler sonucunda herhangi bir problem yoksa diploma hazırlanır.


 Diplomanın hazırlanması süresi ne kadardır?

 Diploma hazırlanma süresi iş yoğunluğuna bağlı olarak 20-30 gün sürmektedir. Ayrıca e-devlet üzerinde öğrenim durumu lisans olarak göründüğü andan, itibaren 3 gün içerisinde diplomanızı fakültemizden alabilirsiniz.

 Diplomamı kaybettim ne yapmalıyım?

 Fakültemizin öğrenci işlerine  1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (her iki yüzü de olmalı) 2 tane vesikalık fotoğraf ve dilekçe(link) ile başvuru yapılmalıdır. Diploma belgesi bir kez hazırlanmaktadır. Kaybolması halinde diploma yerine geçer belge verilir. Bu belgeyi iki defa düzenlenebilir.

 Lisans öğrencisiyim hangi durumlarda ön lisans diploması alabilirim?

 İlk iki yıldaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış öğrenciler, tercihen eğitimini sonlandırabilir. Bu durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır ve lisans diploması hakkını kaybeder.

 

YAZ OKULU

Kimler yaz okuluna başvurabilir?

 İlk yılını fakültemizde tamamlayan herkes başvuru yapabilir.

 Yaz okuluna nasıl başvuru yapabilirim?

 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında yaz okulu uygulaması olacaktır. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın web sayfası takip edilmelidir.

 Başka üniversiteden yaz okulu dersi alabilir miyim?

 Eğer fakültemizde yaz okulu açılmamış ise başka üniversiteden alınabilir. Fakültemizde yaz okulu açılmış  ise başka üniversiteden yaz okulu alınamaz.

 Yaz okulu sınavına girmezsem mazeret sınavı olur mu?

 Evet. Yaz okulunda ara sınav için (vize) mazeret sınavı olur.

 Yaz okulu ders başarı değerlendirmesi nasıl olur?

Başarı değerlendirmesi %40 ı vize %60 ı final şeklinde değerlendirilir. Dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu ile o dersi geçmek gerekmektedir. 

 Yaz Okulu Yönergesini incelemek için tıklayınız.

 

 ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

 Erasmus Öğrenci Değişim Programı hakkında nasıl bilgi alabilirim?

 Erasmus+  ilişkin sık sorulan sorular için SSS - ERASMUS+ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca fakültemizin her bölümünde görevli olan Erasmus Koordinatörleri'nden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

 

 FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

 Farabi Öğrenci Değişim Programı'na kimler katılabilir?

 Fakültemizin her bölümünde görevli olan Farabi Koordinatörleri'nden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

 Gittiğimiz üniversitede alttan ders alabilir miyiz?

 Evet. Gidilen üniversiteden alttan ders alabiliriz.

 Son sınıfı Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında başka bir üniversitede okudum ve bütün derslerimde başarılı oldum. Diplomamı hangi üniversiteden alabilirim?

 Diplomanızı Gazi Üniversitesi'nden almanız gerekir.

 

 MEVLANA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

 Mevlana Öğrenci Değişim Programı'na kimler katılabilir?

 Fakültemizin her bölümünde görevli olan Mevlana Koordinatörleri'nden gerekli bilgiyi alabilirsiniz.

 Mevlana öğrenci değişim programı şartları nelerdir?

 Mevlana değişim programına başvuru yapanların örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gerekir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması gerekir.

 

 KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 Yatay geçiş nedir, nasıl yapılır?

 Fakülte öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurulunca denkliği tanınan ve eş değer yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait not dökümünde başarısız dersin ve üniversite yönetmeliğine göre koşullu geçer ders notunun bulunmaması gerekir ( DD veya DC gibi). Öğrencinin genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 3.50/4.00 (sadece yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 88.33/100) olması zorunludur.

 

 ÇİFT ANADAL-YANDAL

 Çift anadal ve yandal nedir?

 Gazi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak lisans programlarını 3,50’un üzerinde genel not ortalamasına sahip öğrenciler, tercihen ikinci bir dalda lisans diploması ya da yandal sertifikası almak üzere öğrenim görme hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için Çift Anadal -Yandal Yönetmeliği’ini İnceleyiniz.

 

 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

 Yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilir miyim?

 Fakültemizden lisans mezunu olan öğrenciler lisansüstü eğitime başvurabilir. Lisansüstü eğitim şartları başvurulan enstitüye göre değişmektedir.

 

 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI, ÖĞRENCİ BELGESİ VE TRANSKRİPT BELGESİ

 Öğrenci belgesini nerden alabilirim?

 Öğrenci belgesi e-devlet üzerinden ya da fakültemiz öğrenci işleri biriminden alınabilir. Öğrenci belgesi fakültemiz öğrenci işlerinden ıslak imzalı teslim edilir.

 Transkript belgesini nerden alabilirim?

 Fakültemizin öğrenci işlerinden temin edebilirsiniz.

 Öğrenci kimlik kartı nerden alınır? Kaybolması durumunda ne yapmalıyım?

 Öğrenci kimlik kartı yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize oryantasyon programında dağıtılır. Kaybolması durumunda Rektörlük  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapılmalıdır.

 Bandrol nedir? Nasıl temin edilir?

 Bandrol öğrenci kimliğinizin üzerinde hala Gazi Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir ibaredir. Her yıl yenilenir. Fakültemiz web sayfasında ilan edilen birimlerde dağıtılır.

 Form ve dilekçelere nasıl erişebilirim?

 Fakültemizle ilgili diğer formlara erişmek için tıklayınız.

 

 ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ

 Mezun olan erkek öğrencilerin askerlikle ilgili yapması gerekenler nelerdir?

 Mezun olan erkek öğrencilerin diploması basıldığı zaman askerlik şubesine başvurabilir. Askerlik tecil hakkınız 2 yıldır.

 

 E-POSTA VE KABLOSUZ İNTERNET HİZMETLERİ

 Gazi uzantılı eposta adresini nasıl alabilirim?

 http://gunet.gazi.edu.tr/ adresinden çevrimiçi olarak alınabilir. Kurumsal ağ kapsamında internete bağlanmanız gerekir.

 Kablosuz internet hizmeti sunulmakta mıdır?

 Evet. Kampüsümüz içerisinde kablosuz internet hizmeti vardır. Kablosuz internet bağlantısı için EDUROAM, Öğrenci Girişi, Misafir Girişi ağları bulunmaktadır.

 

 BURS ve İŞ İMKANLARI

 Burs ve iş imkanı var mıdır?

 Üniversitemizde öğrencilerimiz için kısmı zamanlı iş imkanı sunulmaktadır. Fakültemiz de kısmı zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerimizin Öğrenci Danışma Merkezi' nin web sayfasında ki duyuruları takip etmesi gerekir.

 

 DİSİPLİN KURALLARI

  YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nden gerekli bilgilere ulaşılabilir.

 

 ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

 Fakültemiz öğrencileri tarafından kurulan topluluklar, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirerek sosyo-kültürel etkinliklerini arttırmak amacıyla bilim, kültür, sanat, spor vb. alanlarda faaliyet gerçekleştirmektedir. Fakültemiz öğrenci toplulukları öğrencilerimizin önerileri ve katılımlarıyla her yıl daha da zenginleşmektedir. Fakültemiz öğrenci toplulukları listesi için tıklayınız.